Algemene voorwaarden

Op alle diensten en werkzaamheden van Dijkstra Jansen Bergman Notarissen te Stadskanaal, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder nummer 01138980, zijn van toepassing de navolgende algemene voorwaarden:

 1. Uitsluitend Dijkstra Jansen Bergman Notarissen is opdrachtnemer en een opdracht wordt door Dijkstra Jansen Bergman Notarissen niet anders aanvaard dan met uitsluiting van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW.
 2. Elke aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval Dijkstra Jansen Bergman Notarissen aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van de door Dijkstra Jansen Bergman Notarissen bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
 3. Als een opdracht wordt verleend door meerdere personen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het voldoen van de declaratie van Dijkstra Jansen Bergman Notarissen. Als de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon dan wordt de opdracht geacht mede door de natuurlijk persoon te zijn verleend. Het in ontvangst nemen van een door of namens Dijkstra Jansen Bergman Notarissen op verzoek van opdrachtgever opgemaakte ontwerp-akte impliceert het verleend zijn van een opdracht aan Dijkstra Jansen Bergman Notarissen, voor zover niet een opdrachtbevestiging van opdrachtgever is ontvangen. De ontvangst door Dijkstra Jansen Bergman Notarissen van een koopovereenkomst waarin is bepaald dat Dijkstra Jansen Bergman Notarissen de akte van levering zal verlijden, impliceert het verleend zijn van een opdracht door koper en verkoper aan Dijkstra Jansen Bergman Notarissen tot het opstellen van de akte van levering en het verrichten van alle werkzaamheden ter zake.
 4. Dijkstra Jansen Bergman Notarissen is bevoegd bij de uitvoering van de opdracht voor rekening van opdrachtgever derden in te schakelen. De keuze van door Dijkstra Jansen Bergman Notarissen in te schakelen derden zal, zoveel mogelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Dijkstra Jansen Bergman Notarissen is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.
 5. Het honorarium wordt vastgesteld, tenzij anders is overeengekomen, op basis van de aan de opdracht bestede uren te vermenigvuldigen met het door Dijkstra Jansen Bergman Notarissen gehanteerde uurtarief.
 6. Ook voor de werkzaamheden die verricht worden, zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een notariële akte is Dijkstra Jansen Bergman Notarissen bevoegd zijn werkzaamheden in rekening te brengen bij de opdrachtgever. Het honorarium wordt daarbij vastgesteld als hiervoor onder 5 bepaald. Ingeval aan de werkzaamheden van Dijkstra Jansen Bergman Notarissen een koopovereenkomst ten grondslag ligt, brengt Dijkstra Jansen Bergman Notarissen zijn honorarium in rekening overeenkomstig hetgeen in de koopovereenkomst over de verdeling van de kosten tussen partijen is bepaald en bij gebreke van een dergelijke bepaling in de koopovereenkomst bij koper.
 7. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen of anders vermeld. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd. Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde cliënt worden getroffen, komen de kosten vallende op die invordering voor rekening van de cliënt.
 8. Op de dienstverlening door Dijkstra Jansen Bergman Notarissen is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme van toepassing. In dat kader is Dijkstra Jansen Bergman Notarissen onder meer verplicht: in verband met de dienstverlening aan opdrachtgever een cliëntenonderzoek uit te voeren, welk onderzoek onder meer het vaststellen en verifiëren van de identiteit omvat;zonder medeweten van de bij de opdracht betrokken partijen melding bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties te maken als zich een ongebruikelijke situatie of transactie voordoet.
 9. Als er voor een transactie naast het door de bank over te boeken hypotheek-bedrag nog geld door één of meer partijen moet worden overgemaakt (waarborgsom, eigen geld voor aankoop, restschuldbetaling etc.) dan moet dat bedrag afkomstig zijn van een bankrekening die op naam staat van de betrokken partij (dus niet bijvoorbeeld van een BV, maatschap of VOF waar betrokken partij bestuurder van is). Mocht het (bij) te betalen bedrag van een andere rekening afkomstig zijn dan wordt het in principe terug gestort naar de rekening waar het vandaan komt. In uitzonderingsgevallen kan worden volstaan met het opstellen van een verklaring waaruit blijkt waar het bedrag vandaan komt. Voor het opstellen van een dergelijke verklaring brengt Dijkstra Jansen Bergman notarissen € 100,– excl. BTW in rekening.
 10. In het kader van de onder punt 8 genoemde WWFT is ook ons kantoor verplicht bij u te informeren naar de herkomst van door u overgemaakte gelden. Dijkstra Jansen Bergman vraagt u hierbij om bewijsstukken aan te leveren ter ondersteuning van de door u gegeven verklaring. Zonder dergelijke verklaring kan de door u aangevraagde dienst worden geweigerd.
 11. Over gelden die in bewaring zijn gegeven bij het kantoor wordt rente vergoed, indien en voor zover de bewaartermijn langer dan vijf dagen betreft. In beginsel wordt dezelfde rente vergoed als door het kantoor over het in bewaring gegeven bedrag wordt ontvangen. Conform de Regeling op het Notarisambt moet een notariskantoor geen voor- of nadeel ondervinden van de rente op de kwaliteitsrekening. Dit betekent dat ons kantoor niet alleen rente vergoedt zoals hierboven aangegeven maar eventueel door de bank berekende negatieve rente ook doorberekent aan onze cliënten.
 12. Alle bedingen van deze Algemene Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de kandidaat-notarissen en al de overige personen die bij, voor of namens Dijkstra Jansen Bergman Notarissen werkzaam zijn.
 13. Een vordering op Dijkstra Jansen Bergman Notarissen vanwege de uitbetaling van geld op grond van de rechtshandeling die in een akte is neergelegd, kan niet worden gecedeerd of verpand. Dijkstra Jansen Bergman Notarissen betaalt op grond van de beleidsregel van de KNB alleen geld uit aan degene die als partij optreedt bij de akte en/of aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is neergelegd, behoudens de in de beleidsregel genoemde uitzonderingen.
 14. Op de rechtsverhouding tussen Dijkstra Jansen Bergman Notarissen en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.