Heeft u al nagedacht over het maken van een levenstestament en (medische) volmacht?

ls u een dagje ouder wordt en/of lichamelijk of geestelijk achteruit gaat of als u voor een ingrijpende operatie staat, dan is het goed eens na te denken over wie uw belangen behartigt als u dit zelf niet meer kunt. Zo houdt u zelf de regie en worden de zaken volgens uw wensen geregeld.

Het is dus zaak dat u uw eigen wensen omtrent medisch handelen schriftelijk vast legt. Hoe u dat moet doen leest u hierna.

Levenstestament

In een levenstestament legt u keuzes en wensen vast voor uw toekomst. Het kan gaan om:

• uw financiële en zakelijke wensen;

• de keuze voor wel of geen medische behandeling of reanimatie;

De medische volmacht

Hebt u bepaalde medische wensen zoals euthanasie of wilt u juist zo lang mogelijk in leven worden gehouden, dan dient u daarvoor een medische volmacht op te stellen voordat u dement wordt of u iets overkomt. In deze medische volmacht staat onder meer:

1. wie uw medische zaken mag behartigen, wanneer u daar zelf niet meer toe in staat bent;

2. toestemming aan uw medische behandelaars om uw medische gegevens te delen met uw gevolmachtigde(n);

3. wat uw medische wensen zijn voor de toekomst.

Behandelgebod-verklaring

U kunt in het levenstestament of een medische volmacht bepalen dat u wel wilt worden behandeld als u iets overkomt. U geeft dan een behandelgebodsverklaring, waarin u verklaart dat u levensverlengende maatregelen wilt, waardoor u zo lang mogelijk in leven blijft. Ook als anderen twijfelen of het leven voor u nog wel zinvol is.

Behandelverbod-verklaring

Iedere (wilsbekwame) persoon vanaf 16 jaar heeft het recht om elke medische behandeling te weigeren. Met een niet-behandelverklaring verklaart de patiënt dan ook wat die niet meer wil. Dit kan gaan om bijvoorbeeld medische behandelingen of reanimatie die de patiënt onder bepaalde omstandigheden niet meer wil. Een niet-behandelverklaring is een negatieve wilsverklaring. De wensen van de patiënt in deze niet-behandelverklaring moeten door artsen worden gerespecteerd. Het is van belang dat deze niet-behandelverklaring bekend is bij uw naasten en uw arts. 

Euthanasie-verklaring

Euthanasie is het levensbeëindigend handelen door een arts, altijd op verzoek van de patiënt. Dit verzoek aan de arts om iemands leven te beëindigen in verband met ondraaglijk lijden staat in een euthanasieverklaring. In deze verklaring staat precies beschreven – zodat er geen enkele twijfel is omtrent uw wensen – onder welke omstandigheden u zou willen dat de arts euthanasie uitvoert. Met een euthanasieverklaring vraagt u om medicijnen die direct leiden tot uw levenseinde. Uw euthanasieverklaring kan als bijlage bij uw levenstestament worden gevoegd.

Een schrifteiljk euthanasieverzoek vervang een mondeling verzoek om euthanasie.  Als u niet meer in staat bent het euthanasieverzoek met uw dokter te bespreken en u hebt geen schriftelijk euthanasieverzoek, dan mag de dokter geen euthanasie uitvoeren. Heeft u wel een schriftelijk euthanasieverzoek, dan kan de dokter de euthanasie uitvoeren. Dit mag alleen als aan de eisen van de wet is voldaan. Een schriftelijk euthanasieverzoek is geen garantie voor euthanasie, maar het is hoe dan ook een belangrijk document.

Informatie bij uw notaris

Wilt u meer weten over het opstellen van een levenstestament of andere onderwerpen, neem dan gerust contact op met uw notaris. Hij kan u adviseren en u behoeden voor een hoop zorgen.