Schenk- en erfbelasting 2023

Schenk- en erfbelasting wordt geregeld in de Wet op de schenk- en erfbelasting. Daarin is vastgelegd dat u belasting moet betalen over wat u uit iemands nalatenschap krijgt; door overlijden (erfenis) of middels een gift (schenking).

Voordat partners erfbelasting moeten gaan betalen, geldt een vrijstelling van € 723.526, voor kinderen € 22.918.

Voor eenmalige schenkingen aan kinderen (tussen 18 en 40 jaar) bedraagt de vrijstelling € 60.298 (indien gebruikt voor studie) of € 28.947 (in geval van vrije besteding of een eigen woning). Schenkbelasting over gewone schenkingen aan kinderen is pas verschuldigd boven € 6.035 (jaarlijkse vrijstelling).


Schematisch overzicht Schenk- en erfbelasting 2023

Belaste verkrijgingTariefgroep 1 (partners en kinderen)Tariefgroep 1A (kleinkinderen)Tariefgroep 2 (overige verkrijgers)
€ 0 – € 138.64210% 18%30%
€ 138.642 – hoger20% 36%40%
 
Vrijstellingsbedragen erfbelasting
Partners€ 723.526
Kinderen en kleinkinderen€ 22.918
Zieke en gehandicapte kinderen€ 68.740
Ouders€ 54.270
Overige verkrijgers€ 2.418
 
Vrijstellingsbedragen schenkbelasting
Kinderen€ 6.035
Kinderen 18-40 jaar (eenmalig bestedingsvrij of eigen woning)€ 28.947
Kinderen 18-40 jaar (studie)€ 52.752 
Overige verkrijgers€ 2.418

Bedrijfsopvolgingsregeling

Het overhevelen van uw bedrijf naar uw kinderen is helemaal vrijgesteld van belasting. Althans voor zover de onderneming niet meer dan € 1.205.871 waard is. Als uw bedrijf meer waard is, dan geldt een 100% vrijstelling voor het deel dat de verkrijger krijgt van die € 1.205.871; voor het meerdere geldt een vrijstelling van 83%. Voor de belasting die dan eventueel nog is verschuldigd (meestal tariefgroep 1 tegen een tarief van 10-20%), kan uw kind tien jaar uitstel van betaling krijgen.

U moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Wilt u gebruik maken van de regeling, dan moet uw zoon of dochter de onderneming vijf jaar voortzetten. En u moet 55 jaar of ouder zijn.

Goede doelen

Regeling voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s). Alleen instellingen die (nagenoeg) uitsluitend het algemeen nut beogen komen in aanmerking voor de ANBI-regeling. Dat betekent dat zij geen belasting hoeven te betalen over ontvangen schenkingen. Daarnaast is er een regeling voor Sociaal Belang Behartigende Instellingen (SBBI’s). Dat zijn bijvoorbeeld sportorganisaties en niet-commerciële dorpshuizen. Ook SBBI’s hoeven geen schenk- of erfbelasting te betalen over de schenkingen en nalatenschappen die ze ontvangen.