Einde samenwonen. Hoe regelt u dat?

Wanneer u een samenlevingscontract heeft, dan staat daar in de meeste gevallen een bepaling in over uit elkaar gaan. Bij uit elkaar gaan gelden de afspraken die in het contract zijn opgenomen. Bijvoorbeeld over de bezittingen of wie er in het huis mag blijven wonen. Zorg ook dat – wanneer u uit elkaar gaat – de gemaakte afspraken over de verdeling van zaken goed worden vastgelegd, bijvoorbeeld in een convenant. Met een convenant heeft u altijd duidelijk in beeld waar u beiden recht op heeft na de splitsing. 

Regels voor de kinderen

Als u samen kinderen heeft, dient u een ouderschapsplan te maken. Daarin moet u – verplicht – drie onderwerpen regelen. Dat zijn (1) de verdeling van de zorg voor de kinderen, (2) de alimentatie voor de kinderen en (3) de informatie-uitwisseling over belangrijke aangelegenheden over de kinderen en hun vermogen.

Verdelingen vastleggen in een convenant

In het convenant regelt u wie welk deel van de spullen krijgt. Wat is eigenlijk van wie? Als duidelijk is wie bepaalde spullen heeft gekocht, zijn die ook eigendom van die persoon. Als dat niet duidelijk herleidbaar is, worden spullen beschouwd als gezamenlijk eigendom en moet het worden verdeeld. Heeft u samen een huis, dan kunt u dat verkopen of een van u beiden kan het overnemen. U kunt de afspraken vastleggen in een scheidingsconvenant, vergelijkbaar met het scheidingsconvenant bij de beëindiging van een huwelijk.

Als ze niet in het samenlevingscontract al geregeld zijn, zijn afspraken over partneralimentatie en pensioen ook bij het uit elkaar gaan niet nodig.

Afspraken uit het convenant nakomen 

Als u onderling een convenant opstelt, bent u daarna afhankelijk van de bereidheid van uw ex-partner om de afspraken na te komen. Bij wanbetaling bijvoorbeeld kunt u niet zomaar een deurwaarder op iemand afsturen, maar moet u meestal een langdurige en kostbare procedure bij de rechter voeren. Dat wordt anders als u het convenant opneemt in een notariële akte. Daarmee kunt u de naleving zonder tussenkomst van de rechter afdwingen.

Neem contact met ons op voor meer vragen.