Kopen van een appartementsrecht

Voor het kopen van een appartement gelden grotendeels dezelfde regels als bij het kopen van een huis. Het bijzondere aan het kopen van een appartement is dat de koper een aandeel koopt (bijvoorbeeld 1/8e) in een gebouw met grond met de bevoegdheid een bepaald gedeelte uitsluitend en alleen zelf te gebruiken. Dit aandeel met dat gebruiksrecht vormt het appartementsrecht.Alle appartementseigenaars samen zijn eigenaar van het totale gebouw. Zij mogen allemaal gebruik maken, als mede-eigenaar, van de gemeenschappelijke ruimten en hebben het uitsluitend gebruiksrecht van hun privé-gedeelte. Omdat er meer eigenaars zijn, heeft de wet een aantal zaken extra geregeld. Zo is iedere eigenaar verplicht lid te worden van de Vereniging van Eigenaars. Deze vereniging moet zorgen voor de gemeenschappelijke belangen, zoals de verzekering en het onderhoud van het gebouw.

Net als elke andere vereniging kent ook de Vereniging van Eigenaars een bestuur en een algemene ledenvergadering. In de vergadering mogen alle eigenaars stemmen. Hoeveel stemmen ieder heeft, staat vermeld in het reglement van splitsing. Het splitsingsreglement is het geheel van bepalingen en voorschriften die van toepassing zijn voor de appartementseigenaars. Die voorschriften behelzen bijvoorbeeld regels voor het betalen van de gemeenschappelijke kosten van het gebouw en de energie, het aantal stemmen in de algemene ledenvergadering en de breukdelen in de gerechtigdheid van het totale gebouw. Voorts zijn er regels, zodat er over en weer geen hinder wordt veroorzaakt, regels voor het ter beschikking stellen van het privé-gedeelte aan anderen dan de eigenaar, en dergelijke. 
Het splitsingsreglement bestaat uit een Modelreglement en de aanvullingen en afwijkingen daarop worden verwoord in het Bijzonder Reglement.

Als u een appartementsrecht koopt, is het van belang dat u weet hoe hoog de servicekosten zijn. De servicekosten vormen de bijdrage die elke appartementseigenaar betaalt voor onder andere de gemeenschappelijke kosten van het gebouw en het reservefonds groot onderhoud.
Tevens moet u informeren of er onlangs besluiten door de vereniging zijn genomen die tot aanzienlijke financiële uitgaven leiden. 
Soms staat er in het splitsingsreglement een bepaling opgenomen dat u, voordat u de flat kunt betrekken, eerst toestemming moet hebben van de Vereniging van Eigenaars of het bestuur, de zogenaamde ballotage. 

Zorgt u er kortom voor, vóór het tekenen van de koopovereenkomst, het splitsingsreglement te hebben bestudeerd en op de hoogte te zijn. Wij kunnen u daarbij uiteraard helpen. 

Neem contact met ons op wanneer u meer vragen heeft.